logoThumbnail (1)

Bilans na Plus

BIURO RACHUNKOWE

W jakim trybie można rozwiązać umowę o pracę?

Zgodnie z art. 30 Kodeksu pracy, umowa o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz z upływem czasu, na który była zawarta. Jakie zasady obowiązują?

Jak rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem?

Koniecznie pamiętaj, że oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia musisz dostarczyć na piśmie. W oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia być musisz wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.Zawsze musisz też zawrzeć w piśmie pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Jeżeli korzystasz  usług biura rachunkowego, obsługa kadrowa obejmuje także doradztwo w tym zakresie.

Jak rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem?

Tak Ty, jak i Twój pracownik, możecie rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia ściśle regulują art. 34-361 Kodeksu pracy – nie możesz wyznaczyć terminu krótszego. W trakcie wypowiedzenia możesz zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia, ale pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.Jeżeli wypowiedzenie trwa przynajmniej 2 tygodnie, musisz pozwolić pracownikowi na 2 dni robocze (3 w przypadku 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia) na poszukiwanie nowej pracy. Za te dni przysługuje mu wynagrodzenie.

Jak rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przysługuje pracodawcy w przypadku:
    • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
    • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa;
    • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
Kwestie rozwiązywania umowy o pracę bez wypowiedzenia są bardziej skomplikowane – warto uważnie prześledzić oddział 5 rozdziału II działu drugiego Kodeksu pracy, a najlepiej skonsultować tę kwestię z osobą administrującą kadrami